Termination là gì

Hỏi Đáp

Chấm dứt hợp đồng là sự kiện pháp lý chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa các bên tham gia hợp đồng.

bạn đang xem: Chấm dứt là gì?

Chấm dứt là gì?

Chấm dứt hợp đồng

Ý tưởng

Chấm dứt hợp đồng bằng tiếng Anh Chấm dứt hợp đồng.

Chấm dứt hợp đồng là sự kiện pháp lý chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa các bên tham gia hợp đồng.

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các quyền và nghĩa vụ hợp pháp giữa các bên có thể chấm dứt khi chấm dứt hợp đồng. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng có thể bị chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Đầu tiên, hợp đồng được hoàn thành.

Trong trường hợp này, toàn bộ nội dung của hợp đồng đã được các bên thực hiện. Mục đích của các bên đã được thực hiện và quyền của các bên đã được thực hiện bởi bên kia.

Thứ hai, hợp đồng được chấm dứt theo thỏa thuận của các bên.

Thực chất của hợp đồng là sự thỏa thuận giữa hai bên. Vì vậy, trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi phát sinh những trường hợp đặc biệt, các bên có quyền thoả thuận chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa mình. Đó là khi bên có nghĩa vụ gặp khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc nếu tiếp tục thực hiện hợp đồng đó sẽ gây ra tổn thất lớn về vật chất cho một hoặc cả hai bên.

Xem thêm: Máy lock là gì – iPhone lock là gì?

Thứ ba, cá nhân giao kết hợp đồng chết thì pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt nhưng hợp đồng phải do cá nhân, chủ thể đó thực hiện.

Trong trường hợp này, chỉ những hợp đồng mà bên nợ thực hiện nghĩa vụ một cách trực tiếp, theo thỏa thuận của các bên hoặc bản chất của nghĩa vụ phải thực hiện hoặc chỉ bên cam kết mới được hưởng lợi từ hợp đồng. Hợp đồng, khi họ chết, hợp đồng đã hết hạn.

Do đó, không phải trong mọi trường hợp, khi cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt công việc thì hợp đồng mà những người này đã giao kết và thực hiện sẽ bị chấm dứt.

Thứ tư: Hợp đồng kết thúc khi hủy bỏ

Hợp đồng bị chấm dứt khi chấm dứt, bên vi phạm có các nghĩa vụ cơ bản của hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại. Quy định này nhằm nâng cao tính kỷ luật của các bên trong việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

Thứ năm, hợp đồng chấm dứt khi một trong các bên đơn phương chấm dứt thực hiện

Khi một trong các bên vi phạm hợp đồng thì bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, phần chưa thực hiện của hợp đồng sẽ bị chấm dứt. Các bên không phải thanh toán phần nghĩa vụ có trong hợp đồng nhưng họ phải thanh toán phần nghĩa vụ đã được thực hiện.

Thứ sáu, hợp đồng bị chấm dứt khi không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn và các bên không có thoả thuận thay thế đối tượng khác.

Xem thêm: Sodium hyaluronate là gì, sodium hyaluronate được sử dụng để làm gì

Trong trường hợp đặc biệt, đối tượng của hợp đồng là một chủ thể cụ thể hoặc một đối tượng duy nhất. Tài sản này có thể bị mất, bị hư hỏng hoặc vì lý do nào đó mà không còn tồn tại tại thời điểm thực hiện hợp đồng thì coi như chấm dứt hợp đồng. Thỏa thuận của các bên vẫn có hiệu lực nếu các bên đồng ý thay thế bằng vật khác.

Chuyên mục: Câu hỏi thường gặp

Comments

Bình Luận